Perioada de realizare a rapoartelor de evaluare este 1 ianuarie – 31 martie a fiecărui an.

Persoanele juridice care și-au realizat ultima reevaluare având data evaluării 31 decembrie 2014, pot să evite creșterea cotei de impozitare la 5% prin realizarea unei noi evaluări în trim I al anului 2018, 2019, 2020.

Rapoartele de evaluare pentru impozitare se realizează numai de către evaluatori autorizați înscriși în Tabloul Oficial (lista se poate consulta pe anevar.ro).

Rapoartele de evaluare pentru impozitare nu pot produce efecte, dacă au data înregistrării raportului după 31 martie.

Le recomandăm contribuabililor care au realizat rapoarte de evaluare pentru impozitare, după data limită din 2017, 2018, 2019 (dacă au mai existat asemenea situații) să realizeze și să depună un nou raport de evaluare realizat în trim I.


Reevaluarea unei clădiri: Când, de ce, cum și ce implicații fiscale există

 

Reevaluarea clădirilor nu este o cerință obligatorie a legilor contabile din România. Dacă doresc, companiile pot efectua prezentarea clădirilor la valoare justă prin reevaluarea clădirilor. Deci, reevaluarea este o metodă de evaluare alternativă a costului de achiziție diminuat cu amortizarea.

 

Când trebuie să fac reevaluarea unei clădiri?

 

În perioade cu creșteri sau scăderi bruște de prețuri (de exemplu, piața imobiliară); trebuie făcute evaluări atunci când se constată modificări substanțiale de valoare.

Compania trebuie să declare la Direcțiile de impozite și taxe noua valoare în termen de 30 de zile de la realizarea reevaluării, pentru a se recalcula valoarea impozitului pe clădire.

Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate de profesioniști calificați în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut național și internațional.

Reevaluarea se înregistrează, de regulă, în luna decembrie, iar noua amortizare se calculează începând cu anul următor reevaluării.

În cazul efectuării reevaluării imobilizărilor corporale, acest lucru trebuie prezentat în notele explicative, împreună cu elementele supuse reevaluării, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum și elementul afectat din contul de profit și pierdere.

Elementele dintr-o grupă de imobilizări corporale se reevaluează simultan, pentru a se evita reevaluarea selectivă și raportarea în situațiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinație de costuri și valori calculate la date diferite.

Evidențierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare corporală în parte și pe fiecare operațiune de reevaluare care a avut loc.

Legislație: art. 58, 87, 99,102,105 din OMFP nr. 1802; art. 461 alin. 6 din Codul fiscal.

Ce impact contabil și fiscal are o reevaluare care determină creșterea valorii contabile nete a unei clădiri?
Diferența dintre valoarea rezultată în urma reevaluării și valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în “Capital și rezerve” (contul 105 – “Rezerve din reevaluare”).

Amortizarea cumulată până la data reevaluării, de regulă, se elimină din valoarea contabilă brută a activului.

Valoarea rezervei este capitalizată prin transferul direct în rezultat reportat (contul 1175 – “Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci când această rezervă reprezintă un câștig realizat.

În sensul reglementărilor, câștigul se consideră realizat la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câștig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate. În acest caz, valoarea rezervei transferate este diferența dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate și valoarea amortizării calculate pe baza costului inițial al activului.

Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuită, direct sau indirect, cu excepția cazului în care activul reevaluat a fost valorificat, situație în care surplusul din reevaluare reprezintă câștig efectiv realizat.

Dacă a existat o descreștere anterioară, surplusul din reevaluare se va înregistra în contul 755 – “Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale” cu valoarea înregistrată anterior în contul 655 – “Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale” și diferența se va înregistra în contul 105 – “Rezerve din reevaluare”.

 

Noua valoare contabilă și fiscală va fi valoarea reevaluată

 

Noua amortizare se calculează ținând cont de noua valoare și de durata de utilizare rămasă.

Din punct de vedere fiscal, în fiecare lună diferența dintre noua valoare a amortizării lunare și valoarea amortizării inițiale se constituie venit impozabil. În momentul vânzării sau casării mijlocului fix, soldul aflat în contul 105 – “Rezerve din reevaluare” se trece în calculul de impozit pe profit ca venit impozabil.

Din punct de vedere al impozitului pe clădire, se majorează semnificativ dacă o clădire nu este reevaluată de cel mult trei ani. De aceea, companiile reevaluează clădirile la o perioadă de trei ani.

Legislație: art. 103, 108,109,111 din OMFP nr. 1802; art. 7 pct. 44 din Codul fiscal.

 

Ce impact contabil și fiscal are o reevaluare care determină o scădere a valorii contabile nete a unei clădiri?

 

Dacă valoarea reevaluată este mai mică decât valoarea contabilă netă inițială, atunci se înregistrează o cheltuială nedeductibilă în contul 655 – “Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale”.

Dacă a existat o creștere anterioară, minusul din reevaluare față de valoarea contabilă netă se va înregistra în contul 105 – “Rezerve din reevaluare” și diferența neacoperită se va înregistra în contul 655 – “Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale”.

Amortizarea cumulată până la data reevaluării, de regulă, se elimină din valoarea contabilă brută a activului.

Noua valoare fiscală va fi cea calculată pe baza costului de achiziţie sau de producţie inițial, iar amortizarea fiscală va fi aceeași de la momentul achiziție.

Noua valoarea contabilă va fi valoarea reevaluată, iar noua amortizare contabilă va ține cont de valoarea reevaluată și de durata de utilizare rămasă.

Legislație: art. 103,111 din OMFP nr. 1802; art. 7 pct. 44 din Codul fiscal.

Sursa www.avocatnet.ro