întreprindere


Evaluare întreprinderi

O evaluare întreprinderi are scopul derivat din necesitățile investitorilor actuali (acționarii/asociații) și potențiali, personalul angajat, creditorii, instituțiile specializate ale statului sau alte persoane interesate.

Ca și exemplu pot fi următoarele scopuri ale evaluării:

 1. Evaluarea pentru vânzarea-cumpărarea întreprinderii
 2. Evaluarea pentru vânzarea-cumpărarea unui pachet de acțiuni
 3. Evaluarea pentru garantarea împrumutului
 4. Evaluarea pentru raportarea financiară
 5. Evalurea pentru asigurare

Acte necesare:

Pentru efectuarea diagnosticului și raportului de evaluare întreprinderi pot fi:

 • O scurtă prezentare a firmei (inclusiv istoric);
 • Principalii indicatori economico-financiari ai firmei;
 • Bilanțurile contabile pentru ultimii 3 ani, contul de profit și pierdere; politici contabile și note explicative;
 • Lista mijloacelor fixe la data evaluării, în format electronic;
 • Investiții în curs (suma plătită, data plății);
 • Documentele ultimului control fiscal;
 • Ultimul raport al comisiei de cenzori;
 • Situația clienţilor – furnizorilor;
 • Situația stocurilor de materii prime, materiale, producție neterminată, produse finite și alte active curente;
 • Previziuni privind activitatea societății – Bugetul de venituri și cheltuieli pe următorii 5 ani (dacă există);
 • Lista propunerilor de investiții pe următorii 5 ani (dacă există);
 • Pentru imobile (releveu, extras de carte funciară, plan de amplasament);
 • Situația la zi a creditelor contractate și a garanțiilor constituite, gajuri, ipoteci;
 • Situația la zi a altor sarcini care grevează activele de bază ale societății detinatoare;
 • Contractele de închiriere, locație de gestiune, concesiune și leasing (dacă este cazul);
 • Existența contractelor de asigurare încheiate, asigurări ale mijloacelor fixe și personalului;
 • Litigiile la data de referință a evaluării (dacă există);
 • Lista mărcilor și brevetelor aparțînând societăților detinatoare și cele aparțînând unor salariați ai firmei evaluate (dacă există);
 • Sisteme de asigurare a calității folosite;
 • Forța de muncă utilizată, calificarea și competențele acesteia – număr de salariaţi pe categorii de vârstă şi de pregătire;
 • Alte documente legale sau cu caracter juridic pe care firma detinatoare le consideră necesare sau utile pentru evaluarea în cauză, referitor la activele corporale sau necorporale, dotarea tehnică și nivelul tehnologic, deprecierea fizică si funcțională, marca, vadul comercial, clientela, licențe, calitatea produselor si serviciilor furnizate, elemente legate de personalul societății și de concurență, etc.

Fazele misiunii de evaluare:

 1. Ofertare (definirea misiunii, managementul riscului, planificarea preliminară a activității, stabilirea preliminară a echipei, estimarea termenului de predare, estimarea tarifului de evaluare)
 2. Contractare (stabilirea contractului, stabilirea clauzelor, negocierea, semnarea contractului)
 3. Evaluare (solicitarea, colectarea și analiza datelor, aplicarea abordărilor în evaluare, fundamentarea concluziei, raportarea evaluării)
 4. Finalizare (transmiterea raportului, rezolvarea observațiilor, arhivarea dosarului de lucru)

Categorii articole

Lista articole

Mai jos regăsiți un model de raport de evaluare de companie din domeniul turismului. Pentru alte evaluări din domenii precum IT, farmaceutic, auto, construcții, etc vă rugăm să ne contactați direct.

Translate »