Actele necesare efectuarii diagnosticului si raportului de evaluare al intreprinderii sunt:

• actul constitutiv al societatii
• prezentare succinta a firmei (de la infiintare pana in prezent)-sau link de pe site;
• bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani , contul de profit si pierdere; politici contabile si note explicative (optional se poate cere si situatia cash-flow-ului net);
• principalii indicatori economico-financiari ai societatii comerciale;
• lista mijloacelor fixe la data de referinţa, pe suport electronic;
• investitii in curs (suma platita, data platii)-daca exista;
• documentele ultimului control fiscal-daca exista in ultimii 3 ani;
• ultimul raport al comisiei de cenzori;
• situatia clienţilor – furnizorilor;
• situatia stocurilor de materii prime, materiale, productie neterminata, produse finite si alte active curente.
• previziuni privind activitatea societatii – Bugetul de venituri şi cheltuieli pe următorii 5 ani (daca exista);
• lista propunerilor de investitii pe urmatorii 5 ani (daca exista).
• concurenta – principalele 5 firme concurente;
• acte de proprietate care dau dovada dreptului de folosinta asupra terenului, planurile terenurilor si ale cladirilor;
• situaţia creditelor contractate si a garantiilor constituite, gajuri, ipoteci;
• situatia altor sarcini care greveaza activele de baza ale societatii detinatoare;
• contractele de inchiriere, concesiune si leasing;
• contracte de asigurare incheiate, asigurari ale mijloacelor fixe si personalului;
• litigiile la data de referinta a evaluarii;
• lista marcilor si brevetelor apartinand societatilor detinatoare si cele apartinand unor salariati ai firmei evaluate;
• sisteme de asigurare a calitatii;
• numar de angajati, calificarea si competentele acesteia – si nivel de pregatire ;
• alte documente legale sau cu caracter juridic pe care firma detinatoare le considera necesare sau utile pentru evaluarea in cauza, referitor la dotarea tehnica si nivelul tehnologic, activele corporale sau necorporale, deprecierea fizica si functionala, vadul comercial, clientela, marca, licente, standarde de calitate pentru produsele si serviciile furnizate, elemente legate de personalul societatii si de concurenta, etc.

Categorii articole

Lista articole