[:ro]

Analize concurenta / studii de fezabilitate

 • Analize și Întocmire studii de piață/ analize/ documentare, etc.

  • Studiile de piață sunt de mai multe categorii și anume:
   • Studiu ad-hoc (realizat pentru un singur client și poate evidenția aspecte calitative și/sau cantitative)
   • Studiu chestionar (acest studiu presupune realizarea unui chestionar pentru relevarea anumitor aspecte și trimiterea acestuia unui eșantion)
   • Studiu de notorietate sau brand prin care se măsoară tot prin intermediul chestionarului anumite aspecte legate de notorietatea firmei/ brandului
   • Panel sau interviu realizat pe un număr semnificativ de persoane (>2.000)
   • Test de piață (încearcă să previzioneze nr. vânzărilor și atractivitatea unui produs nou)
  • Studiul de piață cuprinde informații relevante despre: cererea pentru dezvoltarea proiectului/ produsului/ serviciului, tehnicile și tehnologiile necesare pentru dezvoltarea proiectului, competitori, consumatori, dimensiunea economică și socială, tipul de piață la care se va adresa noul produs, eventuala nisare a produsului, etc.
 • Analize și Întocmire planuri de afaceri, bugetul de venituri şi cheltuieli, alte documente necesare accesării fondurilor europene

  • Întocmirea planului de afaceri și a bugetului de venituri și cheltuieli este un pas foarte important în demararea unei noi investiții, intrarea pe o piață nouă pentru firmă, dar și actualizarea planurilor existente pentru a se raporta la condițiile actuale de piață.
 • Analize și Consultanță financiară în alegerea creditului, întocmirea dosarului în vederea accesării creditului etc.

  • Experiența în domeniul bancar ne îndreptățește să vă consiliem în vederea alegerii creditului cu cea mai mică dobândă în cele mai bune condiții pentru dv. din toată oferta existentă pe piață.
 • Analize și Întocmire studii de oportunitate a investiției

  • Firmele trebuie să facă alegeri privind alegerea unei investiții în favoarea altei investiții. În vederea alegerii celei mai bune variante pentru firmă, recomandăm realizarea unor cercetări amănunțite referitoare la domeniu de activitate al viitoarei investiții, tendințe, studiu de concurență, etc. Deoarece resursele sunt limitate, iar alegerea trebuie să fie cea corectă noi vă putem ajuta la întocmirea studiului de oportunitate.
 • Analize și Cercetare de produs/ piaţă

  • Înaintea deciziei de lansare a unui nou produs trebuie realizată o cercetare temeinică referitoare la caracteristicile optime cerute și căutate de piață a design-ului optim al viitorului produs prin diferențierea produsului față de concurență.
 • “Mistery shopping” (serviciu disponibil pentru jud. Sibiu)

 • Avem expertiză și în: Consultanță Fonduri Europene, Consultanță Web, Consultanță Strategie Online, Evaluare Imobiliară Online, Evaluare Întreprindere.

Un articol despre analize de piață se poate accesa de pe Wikipedia.[:en]

Analysis competition/ feasibility studies

Drawing up market studies/analysis/documentaries, etc.

 • Market studies have more categories as:
 • Ad-hoc study ( made for a single client and may emphasize qualitative  and/or quantitative aspects.)
 • Questionnaire-study (this study supposes  a questionnaire for revealing certain aspects and then to send a small sample  of it).
 • Notoriety study or brand which measures through the questionnaire certain aspects related to the company/brand’s notoriety.
 • Panel or interview carried on a significant number of persons (<2.000)
 • Market test (tries to calculate the number of sales and the amenity of a new product)

Market study comprises relevant information about: the application for the development of the project/product/service,  required techniques for project development, competitors, consumers, economic and social dimension, marketing type of the new product, an eventual finishing of the product, etc.

Compiling business plans, income and expenditure budget, other necessary documents for accessing European Funds.

 •  Working out to the business plan of the income and expenditure budget is an important step in launching a new investment, entering on a new market for the company but also updating the existent plans to relate to the presents market requests.

Financial advisory in choosing the loan, drawing up the file in order to access loan etc.

 • Our experience in bank field allows us to advise you in order to choose the lowest loan interest in the best conditions for you from the existent offer on the market.

Investment opportunity studies

 • Companies must make choices regarding an investment choice in favor of other investments.In order to choose the best alternative for the company, we recommend you carrying out extensive research on the field of future investment, trends, competition study etc. Since resources are limited and the choice must be correct, we may help you carrying out the opportunity study.

Product market research

 • Before the decision to launch a new product a serious research must be done towards the optimal characteristics required and sought by the market, optimal design of the future product through product differentiation to the competition.

„Mistery shopping” (available service for Sibiu county)

[:de]

Konkurrenzanalyse / Ausführbarkeitsstudien

Analyse und Einführung von Marktstudien, -analysen, Dokumentationen, etc.

Es gibt diverse Kategorien von Marktstudien:

– ad-hoc Studien (für einen einzigen Kunden durchgeführt und kann qualitative oder quantitative Aspekte evidenteren.

– Fragebögen (hierfür wird die Erstellung eines Fragebogens für die Einbeziehung diverser Aspekte und die Erstellung einer Stichprobe verlangt)

– Studien zur Bekanntheit oder der Marke mit Hilfe von Fragebögen bestimmte Aspekte des Unternehmens oder der Marke gemessen werden 

– Umfrage oder Interview mit einer entsprechenden Anzahl von Personen (>2.000)

– Marktüberprüfung ( man versucht der Anzahl der Verkäufe und die eines neuen Artikels)

Analyse und Erstellung von Unternehmensplänen, der Einkommen und Ausgaben, sowie andere notwendige Dokumente für die Verwendung europäischer Unterstützungsprogrammen

Die Einführung des Businessplans und der Gesamtkosten ist ein wichtiger Schritt um neue Investitionen verwenden zu können. Auch der Zugang auf einen neuen Markt für ein Unternehmen,

aber auch die Aktualisierung bereits bestehender Pläne ist überaus relevant, sodass diese an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden können.

Finanzielle Überprüfung und Beratung für die Auswahl des richtigen Kredits, der Einführung des Dossiers, etc.

Unsere Erfahrung im Bankwesen hilft uns dabei Sie bezüglich der Auswahl der korrekten

Finanzierung mit dem kleinsten Zinssatz zu besten Konditionen zu beraten.

Überprüfung und Einführung Studien bezüglich der Investitionschance

Die Unternehmen müssen sich für eine Alternative der Finanzierungsmöglichkeit entscheiden.

Bezüglich der besten Wahl schlagen wir vor, dass eine Überprüfung der entsprechenden Branche veranlasst wird. Trends, Konkurrenzstudien, etc. ebenfalls untersucht werden. Da die Ressourcen

nur beschränkt sind und die Entscheidung korrekt gefällt werden muss, können wir Ihnen dabei behilflich sein die Studie einzuleiten.

Überprüfung und Erkundigung des Produkts/Marktes

Bevor man sich dazu entschließt ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, muss eine fundierte

Untersuchung eingeleitet werden, sodass die optimalen Voraussetzungen des Marktes für die

Platzierung Ihres Produktes geschaffen werden können.

„Mistery shopping” (Service für das Bundesland Sibiu)[:]

Translate »